Курс клінічної фармації було відкрито у 2003 році при кафедрі фармацевтичних дисциплін, завідувачем курсу був призначений доц. Кліщ І.М., першими викладачами - к.мед.н, Тюріна В.Ф. та к.мед.н. Бігуняк Т.В.

У 2004 році курс було перейменовано у кафедру клінічних дисциплін з клінічною фармацією Засновником і завідувачем кафедри був доц. Кліщ Іван Миколайович. Колектив кафедри поповнився висококваліфікованими викладачами – доц. Марковим І.М., доц. Гаріян М.П. (працювала до 2014 року), к.мед.н. Цяпою Ю.М., к.мед.н. Мандзій З.П.

У 2005-2006 навчальному році у зв’язку з реорганізацією кафедра була приєднана до кафедри фармакології, яка стала називатись кафедрою фармакології з клінічними фармакологією, фармацією і фармакотерапією. За цей час на кафедру прийшли проф. Єпішин А.В. (працював до 2009 року), доц. Лихацька В.О. (працювала до 2015 року), асистент Корильчук Т.Б. Кафедра розташувалася на базі Тернопільської міської комунальної лікарні № 3.

У 2007 році на базі курсу клінічної фармації була створена кафедра клінічної фармації, яку очолив д.біол.н., проф. Кліщ І.М. (сьогодні - проректор з наукової роботи), а з 2010 року завідувачем кафедри стала д.мед.н, проф. Самогальська О.Є. З 2009 року асистентом, а з 2012 - доцентом кафедри працює к.м.н. Мерецька І.В., з 2011 року асистентом кафедри працює к.м.н. Лобанець Н.В., у 2015 році після закінчення аспірантури асистентом кафедри став к.м.н. Шманько О.В.

Перший завідувач кафедри клінічної фармації (2007-2010 рр.), професор Кліщ Іван Миколайович

Всі викладачі кафедри є випускниками нашого університету і пройшли тривалий трудовий шлях від його закінчення до сьогоднішнього дня.

Завідувач кафедри проф. Самогальська О.Є. після 9 років практичної роботи дільничим терапевтом навчалась в клінічній ординатурі з спеціальності «Терапія» на кафедрі терапії і сімейної медицини ФПО ТДМУ. Після захисту у 1993 р. кандидатської дисертації на тему «Helicobacter pylori, показники імунної про- і антиоксидантної систем при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та вплив на них електромагнітного випромінювання надвисокої частоти» працювала асистентом, а потім доцентом кафедри.

Докторську дисертацію на тему «Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування цирозів печінки» захистила у 2007 році, з того часу по 2010 р. працювала на посаді професора цієї ж кафедри. З вересня 2010 року по теперішній час - завідувач кафедри клінічної фармації. Є автором понад 200 друкованих праць, в тому числі співавтор 1 монографії, 4 посібників, 1 навчального компакт-диску, 4 патентів на винахід. Є членом інтернаціонального, європейського і українського Клуба панкреатологів, Асоціації гастроентерологів України, Української асоціації із вивчення захворювань печінки. В рамках роботи асоціації, згідно із наказом МОЗ України, брала участь у розробці 2 протоколів із лікування захворювань печінки (2015 р.). Під науковим керівництвом проф. Самогальської О.Є. захищено 2 кандидатських дисертації, 9 магістерських робіт.

Теперішній завідувач кафедри клінічної фармації, професор Самогальська Олена Євгенівна (2022 рік)

Доцент Тюріна Валентина Федорівна, к. м. н. (2002), доцент ( 2007) працює на кафедрі з дня її створення, виконує обов’язки завуча. Тюріна В. Ф. після 7 років практичної роботи терапевтом навчалась у клінічній ординатурі зі спеціальності «Терапія» та аспірантурі на кафедрі шпитальної терапії №1 ТДМУ. Після закінчення аспірантури працювала асистентом цієї ж кафедри. Кандидатську дисертацію на тему «Клініко-морфофункціональна оцінка ефективності розвантажувально- дієтичної терапії у хворих на хронічний обструктивний бронхіт та бронхіальну астму» захистила у 2002 р.

Доцент Марків Ігор Михайлович після закінчення Тернопільського державного медичного інституту (1979 р.) працював лікарем – кардіологом. Закінчив клінічну ординатуру при Тернопільському державному медичному інституті зі спеціальності “Кардіологія”. Захистив кандидатську дисертацію “Клініко–імунологічні дослідження при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки з тривалим перебігом” (1991 р.). Працював асистентом кафедри пропедевтики внутрішніх захворювань, кафедри терапії ФПО, доцентом (1997р.) кафедри факультетської терапії, шпитальної терапії. З 2005 р. – доцент кафедри клінічної фармації.

Мандзій Зоя Петрівна закінчила Тернопільський державний медичний інститут у 1983 році. З 1990 по 1992 рік навчалась у клінічній ординатурі з спеціальності «Терапія». У 1996 році захистила дисертацію на тему: „Зміни системи гемостазу у хворих на хронічний бронхіт та її корекція антикоагулянтами та агрегатами”. З 1985 по 1990 рік працювала дільничим терапевтом, протягом 1993 року - молодшим науковим співробітником відділу хімії та біохімії ферментів у Київському НДІ. З 1993 – по 1996 рр. працювала старшим лаборантом кафедри госпітальної терапії Тернопільського державного медичного інституту. У 1996 році захистила дисертацію на тему «Зміни системи гемостазу у хворих на хронічний бронхіт та їх корекція антикоагулянтами та антиагрегантами». З 1996 року працювала асистентом кафедр госпітальної терапії, пропедевтики внутрішніх хвороб №1, хірургії та сестринської справи.шпитальної терапії №2. У 2004 році переведена на посаду асистента кафедри клінічних дисциплін з клінічною фармацією та фармакотерапією, з 2012 року - доцент кафедри клінічної фармації.

Доцент Мерецька Ірина Володимирівна після закінчення магістратури зі спеціальності «Терапія» у 1999 р. працювала старшим лаборантом курсу клінічної фармакології. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Ревматологія». На кафедрі працює з 2010 року. З 2012 р. – доцент кафедри клінічної фармації.

Лобанець Наталія Валеріївна закінчила ТДМУ імені І. Я. Горбачевського у 2006 році з дипломом з відзнакою. У 2006-2011 рр. навчалась в магістратурі зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», а потім в аспірантурі зі спеціальності «Терапія» на кафедрі терапії і сімейної медицини ФПО ТДМУ. 2010 р. працює асистентом кафедри клінічної фармації. Кандидатська дисертація на тему «Незалежні предиктори смертності при алкогольних цирозах печінки, шляхи оптимізації медикаментозної терапії» захищена у 2011.

Колектив кафедри (зліва направо): ст. лаб. Л.Р. Фалендиш, доц. І.В. Мерецька, доц. В.Ф. Тюріна, асист. О.В. Шманько, проф. О.Є. Самогальська, доц. І.М. Марків, доц. З.П. Мандзій, асист. Н.В. Лобанець (2022 рік)

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначила основний напрямок розвитку охорони здоров’я як «Фокус на пацієнта». Особлива роль у цій стратегії відводиться провізорам, роль яких у зв’язку із розвитком і впровадженням у повсякденне життя концепції самолікування принципово змінилась. Провізор повинен кваліфіковано надавати допомогу відвідувачу аптеки, гарантувати її безпечність та ефективність. У зв’язку з цим істотно змінюються підходи до навчання студентів, виникає потреба у поглибленому вивченні медико-біологічних дисциплін та формуванні клінічного мислення у майбутніх провізорів.

Знайомство з клінічними дисциплінами студенти починають з 2 курсу при проходженні ознайомчої медичної практики. Метою практики є розширення та поглиблення теоретичних знань і набуття практичних навичок оцінки та контролю життєво важливих функцій організму людини, надання долікарської медичної допомоги потерпілим і хворим, оволодіння необхідними маніпуляціями і методиками догляду за пацієнтами, без засвоєння яких неможливо у повному обсязі надати першу медичну допомогу. На 3 курсі студенти поглиблюють набуті знання на заняттях із першої долікарської допомоги.

Основна мета викладання фармакотерапії і клінічної фармації на додипломному етапі підготовки провізора – засвоєння теоретичних знань і практичних навичок, спрямованих на кваліфіковане здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів. Тому особлива увага під час проведення лекцій і практичних занять надається засвоєнню тих симптомів і синдромів, при яких дозволене самолікування. При цьому робиться акцент на виявленні «загрозливих симптомів», коли обов’язковим є звернення пацієнта до лікаря. Важливим аспектом навчання є оволодіння студентами навичками спілкування із пацієнтами, результатом якого має бути визначення основних симптомів і синдромів захворювання. При цьому наголошується на необхідності виділяти ті симптоми, які можна лікувати за допомогою безрецептурних лікарських препаратів у відповідності із концепцією самолікування. Студент – майбутній провізор повинен вміти скласти план лікування хворого, проаналізувати листок лікарських призначень, зробити висновок про ефективність та безпеку застосування лікарських засобів, оцінити характер можливої взаємодії лікарських засобів, визначити критерії динамічного контролю ефективності та безпечності фармакотерапії.

При викладанні клінічних дисциплін необхідно підкреслити і важливу роль провізора в пропаганді здорового способу життя, наданні інформації для населення з питань зміцнення здоров’я та профілактики захворювань, відмови від тютюнопаління, зловживання алкоголем тощо.

Для тих студентів випускного курсу, які виявляють бажання глибше вивчити клінічну фармацію проводиться спеціалізація „Використання лікарських засобів у клінічній практиці”.

З 2009 року на кафедрі розпочате навчання студентів заочної форми за cпеціальністю ”Фармація”. На кафедрі навчаються і провізори-інтерни спеціальності „Фармація”. Особливостями проведення занять з інтернами є вироблення у них самостійного мислення, відпрацювання практичних навичок з фармацевтичної опіки з метою підготовки до практичної діяльності.

За участю викладачів кафедри видано підручник „Загальна фармакокінетика”, підручник „Фармакотерапія”, викладачі кафедри прийняли активну участь у створенні довідника для практичних лікарів «Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки» (2015 р.).

Працівники кафедри проводять основну лікувальну роботу на базі терапевтичного відділення міської лікарні № 3, яке має 60 ліжок.

Крім того, вони консультують і курують хворих у денному стаціонарі та приймальному відділеннях (ас. І.В.Мерецька), неврологічному (доц. В.Ф.Тюріна ) та хірургічному відділеннях (доц.І.М.Марків ). Доцент З.П. Мандзій курує хворих гематологічного профілю, консультує інші лікувальні заклади як гематолог. Всі викладачі консультують пацієнтів відділень лікарні з питань клінічної фармації. Завідувач кафедри проф. О.Є. Самогальська проводить консультативну роботу в терапевтичному, поліклінічному відділеннях і денному стаціонарі Тернопільської міської лікарні № 3, щотижня консультативний прийом амбулаторних хворих. Викладачі кафедри постійно приймають участь у підготовці і проведенні наукових форумів з актуальних питань захворювань органів травлення і раціональної фармакотерапії.

Співробітниками кафедри проводяться науково-практичні конференції, присвячені питанням фармакотерапії для лікарів і провізорів області. На клінічній базі кафедри проводяться клінічні конференції, клінічні розбори хворих.

Перспективним напрямком є поглиблення роботи з провізорами і клінічними провізорами області для підвищення якості надання фармацевтичної опіки, проведення науково-практичних конференцій для провізорів і клінічних провізорів.