Основними науковим напрямками роботи викладачів кафедри є гастроентерологія і пульмонологія.

Наукові розробки кафедри в гастроентерології дозволили виявити особливості перебігу алкогольного цирозу печінки у хворих залежно від індексу маси тіла та розроблено методику медикаментозної терапії зі включенням антралю. Вивчено клініко-патогенетичні особливості портальної гіпертензії й ендогенної інтоксикації серед хворих на алкогольний цироз печінки та розроблено методику терапії зі включенням лізиноприлу й мебікару.

Вивчені поширеність, клінічні прояви та особливості перебігу гастропатій у хворих, які лікуються з приводу різних захворювань в умовах терапевтичного відділення багатопрофільного стаціонару. Проаналізована реальна практика застосування медичних діагностично-лікувальних технологій у цих пацієнтів. Проводиться наукове обґрунтування доцільності застосування тіотриазоліну і квамателу у комплексній терапії гастропатій.

Працівники кафедри обговорюють новітні фармакотерапевтичні підходи застосування антибактеріальних засобів у терапевтичному відділенні з врахуванням їхніх клініко – економічних аспектів (2022 рік)

Наукові розробки з питань пульмонології: вcтановлені клінічна результативність і економічна затратність існуючих діагностичних, лікувальних і профілактичних методик, які застосовуються для надання медичної допомоги при захворюванях органів дихання у лікувальних закладах різного рівня. Визначені та обґрунтувані оптимальні за своєю ефективністю та ресурсозбереженням програм діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших захворювань органів дихання.

Було проведене фармакоекономічне дослідження вартості медичних технологій, які застосовуються при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах терапевтичного відділення багатопрофільного стаціонару медичного закладу.

Встановлено, що у структурі вартості надання медичної допомоги хворим на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах терапевтичного відділення міської лікарні найбільш значними є витрати на придбання пацієнтами медикаментів та перебування хворих у стаціонарі. Результати виконаного дослідження дозволяють обґрунтувати і запропонувати для практичного використання оптимальні з точки зору клінічної ефективності і ресурсозбереження діагностично-лікувальні технології. Це сприяє раціональному розподілу фінансових засобів і дозволяє досягти максимальної ефективності діагностичних і лікувальних заходів при мінімальних матеріальних затратах

Участь в проведенні Національної школи гастроентерологів і гепатологів України (2019 рік)

На даний час на кафедрі виконується фрагмент міжкафедральної наукової роботи "Клініко-економічні аспекти застосування антибіотиків у терапевтичному відділенні міської лікарні". Метою цієї роботи є проведення клініко-економічного аналізу лікувальних технологій із використанням антибактеріальних засобів, які застосовуються у терапевтичному відділенні міської лікарні. Завданнями є проведення аналізу структури патології пацієнтів, які лікувались у терапевтичному відділенні Тернопільської міської комунальної лікарні № 3, визначення основних захворювань, при лікуванні яких використовувалась терапія антибактеріальними лікарськими засобами. Також серед завдань є оцінювання існуючої практики призначення антибактеріальних засобів та можливість проаналізувати повноту, рівень та обґрунтованість використаних лікувальних технологій із використанням антибактеріальних засобів, проведення клініко-економічного аналізу цих технологій.

Будуть отримані кількісні і якісні характеристики реальної практики застосування антибактеріальних засобів для лікування хворих у терапевтичному відділенні міської лікарні, оцінена їхня відповідність існуючим в Україні рекомендаціям та стандартам. За допомогою методів клініко-економічного аналізу буде оцінена раціональність затрат матеріальних засобів на антибактеріальну терапію у хворих терапевтичного відділення міської лікарні. Будуть визначені оптимальні за своєю ефективністю та ресурсозбереженням схеми антибактеріальної терапії найпоширеніших терапевтичних захворювань.

12 вересня 2019 року відбулося засідання Українського клубу панкреатологів під головуванням проф. Губергріц Н.Б., де зав. кафедрою клінічної фармації, проф. Самогальська виступила з доповіддю, прийняла активну участь у дискусіях (2019 рік)

Для лікарів області будуть створені освітні програми і методичні матеріали, присвячені питанням практичного використання антибактеріальної терапії.

Результати планованого дослідження дозволять оцінити клінічну результативність і економічну затратність існуючих лікувальних схем антибактеріальної терапії, які застосовуються у терапевтичному відділенні міської лікарні. Це дасть змогу науково обґрунтувати і запропонувати для використання оптимальні з точки зору клінічної ефективності і ресурсозбереження методики антибактеріальної терапії. Впровадження їх у лікарську практику сприятиме раціональному розподілу фінансових засобів і дозволять досягти максимальної ефективності лікувальних заходів при мінімальних матеріальних затратах.

У результаті дослідження будуть вcтановлені клінічна результативність і економічна затратність лікувальних методик, які включають антибактеріальні засоби, для надання медичної допомоги хворим у терапевтичному відділенні міської лікарні. Будуть визначені та впроваджені у лікувальні заклади оптимальні за своєю ефективністю та ресурсозбереженням програми антибактеріальної терапії найпоширеніших терапевтичних захворювань.

Можливими областями застосування результатів дослідження є клінічна медицина, зокрема, терапія, а також клінічна фармакологія та клінічна фармація.

Формами впровадження результатів дослідження будуть методичні рекомендації, інформаційні листи, доповіді на наукових форумах, наукові статті, тези.

Крім того, передбачається впровадження цих результатів у навчальний процес на кафедрах терапії, клінічної фармакології, клінічної фармації, фармакоекономіки.

Захищено 2 кандидатських дисертації. На кафедрі виконано і захищено 19 магістерських робіт.