Монографії, патенти, посібники

Видано монографій:

Проблеми остеопорозу/ За ред. Ковальчука Л.Я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.-446 с.

Проф., д.м.н. Самогальська О.Є. – співавтор

Патенти:

    1. Пат. 54805 Україна, МПК А 61 К 31/195. Спосіб лікування хворих на алкогольний цироз печінки з синдромом портальної гіпертензії / О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук. Н.В. Лобанець; заявник і власник патенту ТДМУ імені І.Я. Горбачевського - № u201006091; заявл. 20.05.2010; опубл. 25.11.2010.
    2. Пат. №75211 Україна Спосіб лікування алкогольної хвороби печінки №2004042428 / Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мазур І.А., Авраменко М.О. Заявл. 01.04.2004. Опубл. 15.03.2006
    3. Пат. №140808 Російська Федерація Способ лечения алкогольных болезней печени № 200414005/14 / Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мазур І.А., Авраменко М.О..- Заявл. 06.05.2004. Опубл. 21.02.2006


Посібники

1. Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Шостак С.Є. Алгоритми діагностики і лікування хронічних захворювань органів травлення. Тернопіль, Укрмедкнига – 2004. – 180 с.

2. Сімейна медицина // під ред. проф. Стародуба Є.М., Гощинського В.Б.(р. Гастроентерологія, гематологія).- Тернопіль, Укрмедкнига, 2005.- С.

3. Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Звершхановський Ф.А. та ін. Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 196 с.

4. Сімейна медицина : навчальний посібник / Л. С. Бабінець, C. С. Рябоконь, Б. І. Рудик [та ін.] ; за ред. : В. Б. Гощинського, Л. С. Бабінець, Є. М. Стародуба. – 2-ге вид., доповнене і перероблене. – Тернопіль : ТДМУ ; Укрмедкнига, 2014. – 1161 с. : іл., табл. (співавтор р. гастроентерологія, гематологія – 18 стор)

5. Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки. Довідник для практикуючих лікарів /Під загальною редакцією проф.. М.Б. Щербиніної – К.: «Бібліотека «Здоров’я України», 2015. – 442 с.