Колектив кафедри клінічної фармації постійно проводить виховну роботу з студентами, роблячи акцент на здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, паління. Проводяться бесіди, присвячені питанням здорового харчування, заняттям фізкультурою і спортом.

При відвідуванні гуртожитку проводяться бесіди, присвячені культурі поведінки, побутовим питанням.

Дискусія зі студентами стосовно особливостей здорового харчування в різних країнах (2022 рік)

Важливе місце в роботі кафедри клінічної фармації належить виховній роботі викладачів серед студентів, що спрямована на формування у них моральних якостей, громадської активності та відповідальності за долю України, дбайливого ставлення до національного багатства країни, любові до рідної мови.

При плануванні виховної роботи наставники передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання; ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; вивчають житлово-побутові умови студентів, а також приділяють належну увагу студентам-сиротам.

Національно-патріотичне виховання

Пріоритетним у виховній роботі зі студентами викладачів кафедри клінічної фармації є реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я молодого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.

Особлива увага надається національно-патріотичному вихованню студентської молоді. Зустрічі з ветеранами університету (доц. Гаріян М.П., доц. Лихацькою В.О.) дозволяли студентам ознайомитися з історією ТДМУ.

У зв’язку із складною політичною ситуацією в країні викладачі кафедри клінічної фармації регулярно проводять із студентами інформативні бесіди, обговорюючи гарячі події на Сході держави, політичні новини в Україні та за її межами. Згідно розпорядження директора департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації «Про запровадження обов’язкового політичного інформування в навчальних закладах області», з метою забезпечення належного сприйняття політичних подій, що відбуваються в державі в університеті на кафедрах запроваджено обов’язкове щотижневе політичне інформування студентів. При проведенні політінформації із студентами піднімаються та обговорюються питання ролі студентської молоді у становленні правового суспільства, прав людини в правовій державі.

Відповідальна за виховну і національно-патріотичну роботу на кафедрі – доц. Мандзій З.П. проводила екскурсії з студентами в краєзнавчий музей і відвідувала вистави в драматичному театрі.

Робота з іноземними студентами

Куратор 4 групи V курсу факультету іноземних студентів у 2018-2019 навчальному році - асистент Шманько О.В.

Студенти-іноземці знайомляться з парками Тернополя (2019 рік)

Виховна робота з іноземними студентами є одним із найважливіших і найскладніших напрямків організації навчального процесу. Робота з іноземними студентами на кафедрі клінічної фармації включає в себе усі напрямки виховної роботи та здійснюється на рівні з вітчизняними студентами. Викладачі кафедри сприяють формуванню у іноземних студентів культури міжособистісних стосунків, толерантності, навичок самоосвіти і всебічного розвитку їхніх творчих здібностей; створенню умов для фізичного, інтелектуального, морального і духовного розвитку особистості; поліпшенню соціальної активності, самостійності та відповідальності в житті колективу і соціумі; прищепленню та розвитку загальної культури шляхом їх залучення до української національної культури, звичаїв і традицій.

Студенти-іноземці під час прогулянки у Буцнівському лісі (2019 рік)

Із іноземними студентами викладачі кафедри регулярно проводять бесіди, обговорюючи традиції народів, представники яких навчаються в університеті, знайомлять із звичаями українців. Іноземні студенти приймають активну участь у обговорені політичної ситуації в Україні та відношення до цього світової спільноти.

Викладачі кафедри регулярно проводять заходи, що спрямовані на дотримання студентами-іноземцями моральних норм поведінки в новому для них соціокультурному просторі. Зокрема, про виховання людяності як із громадянсько-правової, так із моральної позиції – поваги до прав і свобод особистості, релігійної та етнічної толерантності, гуманності, порядності – круглий стіл; про міжособистісні стосунки в студентській групі, особливості поведінки в конфліктній ситуації – семінар.

Наставники організовують зустрічі зі студентами, обговорюючи традиції народів світу, представники яких навчаються в університеті, сприяють формуванню дружніх стосунків представників різних етнічних груп.

Студенти вивчають рослинний світ Тернопільського регіону (2019 рік)

Інтелектуально-духовне виховання

Інтелектуально-духовне виховання студентів-медиків базується на процесі опанування і присвоєння особистістю системи духовно-моральних, загальнолюдських і національних цінностей, накопиченні та передачі знань, уміння використовувати знання на практиці, які є інтегруючим компонентом в структурі смисложиттєвої побудови власного «Я».

З метою духовного виховання у студентів наставники груп проводяться бесіди, дискусії, присвячені духовному зростанню праці та відпочинку, а ткож виховні заходи, спрямовані на питання створення сімейних стосунків, здоров’я, а також приурочені до видатних та знаменних дат.

Центр виховної роботи та культурного розвитку університету, а також викладачі кафедри клінічної фармації періодично проводять творчі зустрічі, літературні вечори, літературні читання, етно-презентації з поетами, письменниками, художниками та діячами культури нашого краю.

Наставники груп привчають студентів до традицій вищого навчального закладу, проводять історичний екскурс щодо становлення Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, його науковий потенціал та перспективи на майбутнє, проводять екскурсії у музеях університету. Зокрема, цікавим об’єктом-аудиторією ТНМУ є музей член-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Ковальчука Леоніда Якимовича. У музеї (на сьогодні діючій лекційній аудиторії) відтворені умови праці покійного професора. Зокрема представлені його робочий стіл з усіма належностями, подяки, відзнаки, нагороди, грамоти, подарунки, фотоілюстрації, а також експозиція життєвого шляху та діяльності Леоніда Якимовича.

Моральне виховання

Виховання на основі моральних цінностей – це основний шлях формування особистості студента, його моралі й культури. Лише за умови реалізації гуманістичної мети їх професійної підготовки, яка виступає визначальною характеристикою поєднання духовного та екстремально-психофізичного середовищ у навчально-виховному процесі, можливо закласти потенціал морального виховання студентів.

В умовах сучасних викликів трансформація ставлення суспільства до благодійності стала важливим чинником національної єдності у подоланні кризових явищ в політичній, економічній, військовій, соціальній, медичній галузях.

Доброю традицією серед наставників та студентів стала участь у благодійних заходах-ярмарках, які відбуваються щороку в стінах медичного університету. Викладачі, студенти, працівники університету та гості міста можуть придбати різноманітні страви та солодощі, а виручені кошти передаються на благодійні потреби.

Кураторами груп проводяться виховні бесіди щодо культури поведінки, морального стану студентів групи, піднімаються питання щодо виникнення конфліктних ситуацій та шляхів виходу з них.

Екологічне виховання

Екологічне виховання передбачає формування еколого-світоглядних переконань, цінностей і норм екологічної етики, навичок природоохоронної роботи, що є внутрішнім стержнем, який регулює поведінку в природі. Формування екологічної культури у процесі навчання – це оптимальний шлях екологічного виховання.

Вирішення проблеми підвищення екологічної культури лежить у площині освіти. Визнано, що формування екологічної культури у процесі навчання – це оптимальний шлях екологічного виховання. Той чи інший її рівень – результат виховання, головною функцією якого є підготовка підростаючого покоління до життя в цьому світі, а передумовою цього є опанування системами моральних норм, що стосуються як людського світу, так і природи.

В основі екологічного виховання лежить тісне спілкування з природою, знайомство з унікальними пам’ятками природи, вміння відпочивати та насолоджуватися красою. Викладачі кафедри часто організовують виїзди на природу, відпочинкові зони, об’єкти природно-заповідного фонду України.

У зв’язку із інтеграцією України до Європейського союзу, особливу увагу слід приділяти екологічному вихованню, адже європейським країнам притаманний високий рівень екологічної культури.

Студенти здійснюють пошук цілющих рослин і грибів в умовах лісової місцевості (2019 рік)

Естетичне виховання

Естетичне виховання – це напрям діяльності, спрямований на зміцнення взаємозв’язку естетичного ставлення студентів до дійсності з найважливішими формами суспільної свідомості та формування у них не лише морально-правової свідомості, але й художньо-естетичного досвіду. Естетичне виховання - це спосіб набуття студентською молоддю необхідного професійного досвіду, розвитку професійних якостей (духовних, психологічних, комунікативних, пізнавальних, організаторських, креативних), здійснення професійної діяльності з урахуванням вимог естетичної культури суспільства; це – основа самореалізації студентської молоді за законами краси, виявлення естетичної активності та естетичного ставлення до навколишньої дійсності й мистецтва, розвитку естетичних інтересів, потреб, уявлень, знань, понять, умінь та способів естетичної діяльності.

Естетичний вплив на студентів має бути планомірним, цілеспрямованим і здійснюватися щоденно. Оскільки для студентів навчання є їх безпосередньою трудовою діяльніс­тю, необхідно розкривати красу праці, виховувати естетичне ставлення до неї. Вищий навчальний заклад не може нехтувати потребою створення сприятливих естетичних умов для навчання. На кафедрі клінічної фармації естетичному аспекту відводиться особлива роль, що проявляється в відповідному естетичному оформленні аудиторій.

Здоровий спосіб життя

Фізичне виховання та здоровий спосіб життя – це педагогічний процес, який спрямований на вдосконалення форм і функцій організму людини, формування рухових навичок, умінь, пов’язаних з ними знань, а також на виховання фізичних якостей. Метою фізичного виховання є формування фізичної культури особистості, тобто тієї сторони загальної культури людини, яка допомагає реалізувати її біологічний і духовний потенціал.

Одне з важливих завдань суспільства – виховати фізично, морально, соціально, духовно здорову людину. Адже стан здоров’я населення України свідчить про існування реальної загрози вимирання нації. Питанню здорового способу життя викладачами кафедри приділяється особлива увага. Слід наголосити на тому, що даний аспект виховної роботи тісно переплітається із тематикою практичних занять.

Питанню здорового способу життя викладачами кафедри приділяється особлива увага. Слід наголосити на тому, що даний аспект виховної роботи тісно переплітається із тематикою практичних занять.

Із студентами кураторських груп проводяться виховні бесіди, семінари та диспути.

Спостереження за життєдіяльністю та годування місцевих птахів восени (2019 рік)