Студентський науковий гурток працює на кафедрі клінічної фармації з 2004 року. За час його роботи учасниками гуртка були студенти ІІ – V курсів фармацевтичного факультету. Тематика наукових досліджень студентів-гуртківців стосувалась питань використання лікарських засобів у внутрішній медицині, а саме в терапевтичних відділеннях міських лікарень. До керівництва студентськими науковими роботами залучені всі викладачі кафедри. Результати виконаних робіт щорічно представляються у вигляді доповідей на підсумкових студентських наукових конференціях і публікуються у збірниках матеріалів конференцій.

Куратор гуртка – доц. З.П.Мандзій.

Завідувач кафедри клінічної фармації, професор Самогальська Олена Євгенівна навчає членів студентського наукового гуртка методології проведення наукового дослідження (2022 рік)

Під час засідань наукового гуртка під головуванням досвідчених викладачів кафедри вивчаються такі теми, як планування наукового дослідження, правила GCP – комплекс вимог до проведення клінічних випробувань, статистична обробка даних наукових досліджень, бібліографія і робота з Інтернет-ресурсами, винахідницька та раціоналізаторська робота, авторське, патентне право, інтелектуальна власність, застосування фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних методів дослідження у практичній медицині, особливості застосування сучасних лікарських препаратів при захворюваннях внутрішніх органів, здійснюється презентація наукових робіт, виконаних студентами-гуртківцями.

Студенти фармацевтичного факультету навчаються роботі з медичною документацією як джерела отримання інформації для наукового аналізу (2022 рік)

Освоєння студентами клініко-діагностичних методів збору наукових даних (2021 рік)

Під час роботи студентського гуртка за період 2019-2020 років було проведено ретроспективний аналіз 60–ти карт стаціонарних хворих, які знаходилися на лікуванні в Тернопільській міській клінічній лікарні №3 протягом 2019-2020 років з діагнозом "Гіпертонічна хвороба".

Фармакотерапія артеріальної гіпертензії у хворих складалася переважно з 2-3 препаратів різних груп, відповідно наказу МОЗ України від 24.05.2012 р. № 384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії».

Одним з важливих принципів лікування артеріальної гіпертензії є прихильність хворих до лікування (ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension, 2018 р.). Тому провели визначення комплайнсу 32 хворих на АГ, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні ТМЛ № 3 протягом січня – березня 2020 року. Для опитування пацієнтів було створено анкету, в яку додатково було включено питання про користування хворими програмою «Доступні ліки». Програма «Доступні ліки» впроваджена з метою забезпечення всіх хворих необхідними лікарськими засобами. Провізор зобов’язаний при здійсненні фармацевтичної опіки проводити роботу по роз’ясненню хворим їх прав на отримання ліків за програмою. Такі положення необхідно внести в Протоколи провізора.

За результатами досліджень опубліковано 3 тез, захищена 1 дипломна робота.

Студентами фармацевтичного факультету проводиться вивчення наукової літератури у відповідності до обраної теми наукової роботи (2021 рік)

У 2020-2021 навчальному році члени студентського наукового гуртка під керівництвом зав. кафедри проф. Самогальської О.Є. працювали над актуальною темою сьогодення: «Особливості фармацевтичної опіки при симптоматичному лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій у період пандемії COVID – 19». Як проводиться в реальних умовах роботи аптек фармацевтична опіка відвідувачів із симптомами ГРВІ за допомогою анкетування провізорів вивчали студенти Бугай В. і Михайловська К.. Анкетування населення по питаннях самолікування в період пандемії COVID-19 проводили Дзюба Л., Мосніцький В., Остапюк Н., Онишко А.. Аналіз результатів анкетування дозволив надати рекомендації для покращення фармацевтичної опіки відвідувачів аптек.

У 2021-2022 навчальному році члени студентського наукового гуртка Бугай В., Михайловська К., Дзюба Л., Мосніцький В., Остапюк Н., Онишко А. під керівництвом зав. кафедри проф. Самогальської О.Є. працювали над темою «Аналіз фармакотерапії COVID-19 на догоспітальному етапі». Староста гуртка - студентка 5 курсу фармацевтичного факультету Дзюба Любов Григорівна. Проведено анкетування населення, яке продемонструвало при виборі лікарських засобів пріоритет рекомендацій лікаря (59%) і фармацевта (23%). Фармацевти вказали, що при обранні симптоматичної фармакотерації симптомів застуди найбільше значення мали власний досвід та дані наукових досліджень оцінені, відповідно, в 4,3 та 4,2 бали (за 5-бальною шкалою). В якості жарознижуючого препарату, опитані надавали превагу парацетамолу та препаратам на його основі, що відповідає діючому протоколу фармацевта, як і рекомендації лікарських засобів при болю в горлі, кашлі і риніті. Опубіковано 4 тез, 1 стаття у фаховому журналі. Студентка Дзюба Л. Г. виступила на студентській конференції з доповіддю, отримала диплом 3 ступеня.